शब्द


व्यक्ति, स्थान अथवा कोनो प्रकारक वस्तु, कोनो क्रिया अथवा कोनो गुणक नामकेँ व्याकरणमे शब्द कहैत छैक।

सुबोध मैथिली व्याकरण - गोविन्द झा

No comments

Post a Comment

Home